کیت Wright Gel Test

حساسیت 96 درصد

اختصاصیت 97 درصد

انطباق با روش STA

انجام تست در 20 دقیقه

سهولت قرائت نتایج تست

روش آسان

عدم مشاهده پدیده پروزون

قابلیت تیتراسیون