کیت 2ME gel test

حساسیت 98 درصد

اختصاصیت 95 درصد

انطباق با روش 2ME tube

انجام تست در 1 ساعت و 20 دقیقه

سهولت قرائت نتایج تست

روش آسان