کیت Brucella Coombs Gel Test

حساسیت 96 درصد

اختصاصیت 97 درصد

انطباق با روش CAPT & Coombs Wright

انجام تست در 20 دقیقه

سهولت قرائت نتایج تست

روش آسان

شناسایی آنتی بادی های بلوکان و غیر بلوکان

عدم مشاهده پدیده پروزون

قابلیت غربالگری و تیتراسیون